درباره سامانه

سامانه مدیریت اطلاعات پرسنل، شیفت و مدیریت انبار داری سپهروب

طراحی و توسعه توسط سپهروب انجام شده، نرم افزار و سامانه های تولید و توسعه یافته شده توسط سپهروب می باشند. این سامانه جهت مدیریت درست انبارداری، مدیریت شیفت و ساعت های پرسنل طراحی و توسعه یافته، لذا این سامانه رایگان نبوده و بابت تهیه و درخواست سامانه در قدم اول 3 میلیون تومان دریافت و سالیانه طبق 1.200 میلیون تومان براساس توافق دریافت خواهد شد